Geografii i język polski, to jedne z najczęściej wybieranych rozszerzeń na maturze przez uczniów. Jeśli chcesz się dobrze przygotować do matury rozszerzonej z tych przedmiotów, albo tylko do matury podstawowej z polskiego, to podręczniki podane poniżej na pewno ci w tym pomogą.

Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Szkoły ponadpodstawowe- Krzysztof Wiedermann

W podręczniku tym są poruszane zagadnienia między innymi z działów zmian na mapach politycznych, ludności i osadnictwa, globalizacja i sektory gospodarki, rolnictw, leśnictwo i rybactwo, przemysł i usługi, wpływ człowieka na środowisko. Dodatkowo w każdym z tych rozdziałów znajdują się podrozdziały i test sprawdzające, aby uczeń mógł jeszcze bardziej przyswoić wiedzę z danej dziedziny.

Ponad słowami 2. Część 2. Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony- Anna Równy

Podręcznik ten ułatwia krytyczne czytanie literatury i jej zrozumienie z perspektywy językowej, historycznej i społecznej. Prezentuje także współczesne odniesienia do tekstów starszych i utworów ważnych dla literatury polskiej w książkach i filmach. Podręcznik pomaga również rozwijać umiejętności retoryczne, pozwalając ćwiczyć tworzenie pisemnych i ustnych prezentacji. Wszystkie rozdziały kończą się podsumowaniem, co ułatwia powtórzenie i utrwalenie tego, czego się nauczyliśmy. Podręczniki zawierają również zadania i ćwiczenia, które pozwalają odpowiednio przygotować się do egzaminów maturalnych, np. poprzez wyjaśnianie tekstów czy tworzenie wypowiedzi na konkretne pytania. Studenci drugiego roku szkoły średniej zrozumieją literaturę i kulturę XIX wieku. W drugim semestrze nacisk kładziony jest na epokę pozytywizmu. Jest to podręcznik, który skutecznie pomaga uczniom zdać maturę polskiego.